Informace o zpracování osobních údajů

Poučení subjektu údajů – účastník tábora

ZSSZ s.r.o., jako správce osobních údajů, (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), informuje účastníky tábora a jejich zákonné zástupce (dále jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

 1. Zpracovává jejich osobní údaje v rozsahu:
  • a. jméno + přijmení
  • b. datum narození
  • c. rodné číslo
  • d. trvalé bydliště
  • e. kontakty (email, telefon)
  • f. přechodná – korespondenční adresa
  • g. zaměstnavatel
 2. Osobní údaje jsou získávány od Subjektů údajů a jaho zákonných zástupců na základě přihlášky do dětského tábora
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány správcem za účelem plnění smlouvy (zajištění účasti na dětském táboře)  – vedení evidence účastníků tábora, pojištění všech zúčastněných a možnosti kontaktovat zástupce nezletilých účastníků.
 4. Osobní údaje Subjektu údajů jsou předávány následujícím třetím stranám:
  • a. pojišťovna
 5. Při zpracování osobních dat Subjektu údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování
 6. Osobní údaje nejsou předávány mimo území České republiky.
 7. Osobní údaje  jsou uchovávány po 12 měsíců
 8. Subjekt údajů má právo
  • a. požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
  • b. vznést námitku proti zpracování,
  • c. požadovat poskytnutí svých osobních údajů ve strojově čitelné podobě,
  • d. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že Správce při zpracování osobních údajů nepostupuje v souladu s  požadavky GDPR.
 9. Kontaktní osobou zodpovědnou za zpracování osobních ůdajů, u které je možné uplatnit práva Subjektu je: Miloslav Šik, jednatel společnosti ZSSZ s.r.o.